Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova anunță selectarea candidaților la Programul de stagii în Parlament în perioada sesiunii de primăvară 2018. În total sunt oferite 28 stagii în cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului, după cum urmează:

– Secretariatul Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică – 3  locuri;
– Secretariatul Comisiei juridice, numiri şi imunităţi – 2 locuri;
– Secretariatul Comisiei economie, buget și finanțe – 1 loc;
– Secretariatul Comisiei protecție socială, sănătate și familie – 2 locuri;
– Secretariatul Comisiei politică externă și integrare europeană – 1 loc;
– Secretariatul Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media – 2 locuri;
– Secretariatul Comisiei drepturile omului și relații interetnice – 2 locuri;
– Secretariatul Comisiei mediu și dezvoltare regională – 1 loc;
– Direcția relații externe – 2 locuri;
– Direcția generală juridică -2 locuri;
– Direcţia generală comunicare și relații publice – 4 locuri:
– Direcția generală documentare parlamentară (Direcția redactare) – 2 locuri;
– Direcția petiții și audiențe – 1 loc;
– Direcția informațional-analitică – 2 locuri;
– Serviciul dezvoltare strategică – 1 loc.

La  Programul de stagii  pot candida persoanele care fac studii de licenţă în ultimul an, studii de master, de doctorat, tineri specialiști din mediul academic, științific şi reprezentanţi ai societăţii civile, conform procedurii de admitere la Programul de stagii. Condiţiile de aplicare la Program sunt de voluntariat, fară remunerare, recompensă financiară sau materială. Costurile aferente Programului sînt acoperite în totalitate de către stagiar.

Candidatul trebuie să să aibă până la 30 de ani. Acesta nu trebuie să aibă antecedente penale nestinse și să nu aibă calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al III-lea, inclusiv, al/a unuia dintre funcţionarii din subdiviziunea Secretariatului Parlamentului pentru care aplică. Cei interesați sunt obligași să prezinte dovada înscrierii la studii de licenţă ori dovada angajării în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu experienţă de lucru de pînă la 2 ani și să respecte condiţiile de participare/admitere la concurs și termenul de depunere a dosarului de participare.

*Candidatul care va aplica la stagiu în cadrul Direcţiei generale  comunicare  și  relații publice trebuie să dețină studii în jurnalism sau comunicare și relații publice, design-grafică, actorie, bibliografie (Centrul vizite și informare); fotograf/cameraman/regie (Secția relații cu mass-media). Candidatul care va aplica la stagiu în cadrul Direcţiei generale documentare parlamentară (Direcția redactare) trebuie să dețină studii în domeniu: filologie română/filologie rusă.        

Dosarul de participare va conține:

–  formularul de aplicare;
–  scrisoare de recomandare;
–  scrisoare de intenţie;
–  copia buletinului de identitate;
–  copia diplomelor de studii deţinute, extrasul de note;
– copia certificatului privind cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (în cazul studiilor de licenţă/masterat, diploma de absolvire va servi drept certificare);
–  copia carnetului de muncă;
–  cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere;
– copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, valabilă pentru perioada  stagiului;
–  certificat medical (forma 086-2/e).

Dosarul de admitere la concurs se va depune  personal, prin oficiul poştal – la adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 105, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Direcția resurse umane, sau prin e-mail resurseumane@parlament.md.

Data limită de depunere a dosarului   – 20 februarie  2018.

Regulamentul și formularul de aplicare pote fi descărcate aici. Candidații admiși la Programul de stagii vor fi informați.

Comentarii

comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.